Zgoda/Klauzula na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych Studio Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE” S.C. Anna i Paweł
Nawara z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 6, numer telefonu 573063903
oraz adres mailowy biuro@lets-dance.pl.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania jak i z klauzulą na przetwarzanie wizerunku.


Zgoda/Klauzula na przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka w celach promocyjno-marketingowych

 

Studia Tańca, Zdrowia i Urody LET’S DANCE S.C. Anna i Paweł Nawara
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka w postaci
fotografii cyfrowej oraz nagrania video, przez Studio Tańca, Zdrowia i Urody LET’S
DANCE S.C. Anna i Paweł Nawara, zwanej dalej „Studiem”, w celach promocyjno-
marketingowych prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Studia oraz Portali
społecznościowych Studia.

 

Klauzula informacyjna

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i ich swobodnym przepływem oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zostałem poinformowany i przyjmuję do
wiadomości, iż:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Studio Tańca, Zdrowia i Urody

„LET’S DANCE” S.C. Anna i Paweł Nawara z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Kozielskiej 6, numer telefonu 573063903 oraz adres mailowy biuro@lets-dance.pl.

  • Moje dane osobowe, będą przetwarzane w celach przeprowadzenia prac zgodnie

z umowami w celu wykonania oferty, jak i w celach handlowych, technicznych,
usługowych oraz marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
Administratorowi (podstawa z art. 6 ust 1 lit a, b, c, f RODO). Przetwarzanie danych
osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz
odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora.

  • Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów

współpracujących ze Studiem Tańca „LET’S DANCE” takich jak podwykonawcom,
czyli firmom z których Studio korzysta przy przetwarzaniu tych danych np.: firmom
księgowym, prawniczym i informatycznym oraz innym niezależnym odbiorcom czyli
partnerom handlowym Studia, których oferta uzupełnia ofertę Studia. W takich
przypadkach ilość przekazanych danych osobowych partnerom Studia jest
ograniczona do wymaganego minimum. Poza tym wszystkie firmy współpracujące ze

Studiem Tańca „LET’S DANCE”, które uzyskują dostęp do moich danych osobowych
zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami
prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony
uzyskanych danych osobowych.

  • Podane przez zemnie dane osobowe, mogą zostać udostępnione właściwym organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  • Uzyskane przez Studio dane osobowe nie są przekazywane poza strefę Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Studio nie planuje takich działań w przyszłości. 

  • Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane

lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą w zależności,
co nastąpi pierwsze.

  • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  •  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznam, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  •  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania w/w

czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

  •  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.